Ali stroške ustrezno časovno razmejujete?

Zaradi bistvene značilnosti stroškov, ki so lahko kratko- ali dolgoročni, se pojavljajo računovodske in poslovne dileme, kako jih je potrebno v poslovnih knjigah evidentirati, oziroma kakšen je njihov vpliv na poslovni rezultat ob izdelavi računovodskega in davčnega obračuna. Časovna razmejitev stroškov vpliva na računovodske in davčne obračune, kar vpliva na poslovni izid, premoženje organizacije, denarni tok, boniteto, kreditni potencial, morebitno zavajanje kupcev … Zato je njihovo pravilno evidentiranje velikega pomena.

O tem, katere stroške je potrebno časovno razmejiti, pomenu ustreznega evidentiranja ter namernih in nenamernih napakah, smo govorili s strokovnjakinjo s področja financ, računovodstva in davkov doc.dr. Lidijo Robnik, ki bo 23. oktobra vodila tudi seminar Računovodenje, knjiženje in davčni vidik časovnih razmejitev in rezervacij.

Katere stroške je sploh potrebno časovno opredeliti (tipični kratkoročni stroški) in kako? 

»V skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi poznamo kratkoročne časovne razmejitve, ki jih delimo na aktivne in pasivne časovne razmejitve. Aktivne časovne razmejitve so kratkoročno odloženi stroški za dobo do enega leta. Tipični takšni stroški so: za več mesecev vnaprej plačane najemnine, zavarovalne premije, izobraževanja ipd. Mednje spadajo tudi nezaračunani prihodki. V primeru, da se določene obveznosti plačajo za več mesecev vnaprej in imajo značaj stroškov, je treba takšen strošek razmejiti (mesečno) glede na to, za koliko mesecev vnaprej so plačani. Pasivne časovne razmejitve pa so kratkoročno vnaprej vračunani stroški in kratkoročno zaračunani prihodki. Takšni stroški so: vkalkulirani strošek kala materiala, blaga ipd., naročnine, sejemski. Vkalkuliramo jih glede na izkušnje preteklega leta in njihovo vkalkulirano vrednost popravljamo (večamo ali znižujemo) stroške, ko organizacija opravi dejansko inventuro, prejme račun ipd.«

Kaj to pomeni z računovodskega in davčnega vidika?  

»Stroški se knjižijo v poslovne knjige in se vodijo v evidencah organizacije. Z davčnega vidika so stroški priznani, le paziti je treba na stroške kala materiala, blaga, ki so davčno priznani v določenem odstotku od letnih nabav, ki jih določa javno objavljen Pravilnik o običajnih stopnjah odpisa.«

Zakaj so pomembne rezervacije? 

»Namen rezervacij je v vnaprej oblikovanih stroških ali odhodkih in zbrati zneske, ki bodo v prihodnosti omogočili pokritje takrat nastalih stroškov oziroma odhodkov. Rezervacije za bodoče stroške oziroma odhodke se oblikujejo z enkratno ali večkratno obremenitvijo in več let vplivajo na poslovni izid (je manjši), ker so vključeni ‘fiktivni’ stroški. V primeru, da v bodoče stroški ne nastanejo, jih je potrebno v preknjižiti v prihodke in je poslovni izid večji.«

Do kakšnih nepravilnih odločitev v slovenski praksi najpogosteje prihaja? Katere so najpogostejše namerne napake ter katere najpogostejše nenamerne napake?  

»Kratkoročni ali dolgoročni stroški vplivajo na napačno prikazovanje računovodskih in davčnih obračunov. Vpliv imajo na poslovni izid, premoženjsko stanje organizacije,  denarni tok, na boniteto poslovanja, kreditno sposobnost, zavajanje poslovnih partnerjev, financerjev, investitorjev ipd.

Namerne napake so, da se oblikujejo rezervacije, ki nimajo ustreznih podlag za morebitne bodoče stroške, kot so: reorganizacija poslovanja (ni ustreznih ponudb, pogodb, kalkulacij ipd.), dana jamstva (ni ustreznih določil v prodajnih pogodbah), kočljive pogodbe (v pogodbah ni ustreznih določil glede odškodnin v primeru zamude dokončanja del) ipd. Tako organizacije izkazujejo nižji poslovni izid in nižjo davčno osnova za obračun in plačilo davka.

Nenamerne napake so bolj kratkoročnega značaja, da se posamezni (kratkoročni) stroški ne razmejijo glede na njihovo Naplačilo in delitev stroškov, kar velja predvsem za male organizacije in samostojne podjetnike. Organizacije prikazujejo več stroškov tekočega obdobja, kot so do njih upravičene in prikazujejo nižji poslovni izid ter nižjo davčno osnovo za obračun in plačilo davka.«

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic