Inventura: podatki, izvedba, izredni dogodki, oslabitve, vplivi na davčno osnovo, IT-uporaba

19. 11. 2020 ob
09:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
Digital
shutterstock_1029786034

NA IZOBRAŽEVANJU BOMO ODGOVORILI NA AKTUALNA VPRAŠANJA:

 1. Ali veste, kakšni so letos izzivi pri popisu osnovnih sredstev (izredni dogodki, oslabitve, prevrednotenja …)?
 2. Ali veste, kako novosti Pravil skrbnega računovodenja (PSR) vplivajo na izvedbo popisa?
 3. Ali ste popravili interne pravilnike o popisu z novostmi PSR, ZGD, SRS?
 4. Ali veste, kako novi SRS vplivajo na popis posameznih sredstev in posameznih obveznosti?
 5. Ali ste seznanjeni z listinami, ki jih mora »dati« e-inventura?

Če ste na vsaj eno vprašanje odgovorili nikalno, potem je ta webinar pravi za vas!


KAJ JE LETOS GLAVNA TEŽAVA?

Zakon o gospodarskih družbah določa, da moramo enkrat na leto uskladiti stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev po poslovnih knjigah z dejanskim stanjem, če ni za posamezno vrsto sredstev določen daljši rok. Pravila skrbnega računovodenja (PSR 7 – Računovodsko nadziranje) pa določajo, da se promet v glavni knjigi in dnevniku ter stanje v glavni knjigi in pomožnih poslovnih knjigah uskladita pred sestavitvijo letnih računovodskih izkazov in popisom. Tako organizacija uskladi podatke, da ustrezajo dejanskemu stanju. Letos bo zaradi zahtevnejših razmer poslovanja treba biti posebej pozoren na razne oslabitve in prevrednotenja, spremembe vrednosti … Zato bomo morali biti še posebej pozorni na pripravo podatkov in rezultate inventure.

Z inventuro namreč vplivamo na pravilne bilančne podatke, na višino poslovnega izida in davčne osnove. V današnjem svetu digitalizacije se tudi inventura oziroma popis vse pogosteje opravlja elektronsko, zato bomo prikazali tudi najpomembnejše vidike e-inventure.

 

PODROBNEJŠA VSEBINA V ALINEJAH:

 1. Pravne podlage za inventuro oziroma popis

 • Zahteve zakona o gospodarskih družbah
 • Zahteve Slovenskih računovodskih standardov
 • Zahteve Pravil skrbnega poročanja
 • Pravila za sestavo popisnih komisij
 • Interni pravilniki oziroma sklepi o popisu
 1. Izvedba popisa in spremembe vrednosti

 • Čas izvedbe popisa
 • Priprava sredstev in obveznosti na popis
 • Kdo lahko izvaja popis in kdo ne
 • Naloge članov popisnih komisij
 • Uporaba sklepov in internega pravilnika o popisu
 • Popis opredmetenih in neopredmetenih sredstev
 • Popis zalog
 • Popis denarnih sredstev
 • Popis in odpis terjatev
 • Uporaba novih SRS
 • Popis kapitala in obveznosti
 • Kje biti pozoren na oslabitve in prevrednotenja
 • Kdaj izredna inventura
 1. Rezultati popisa

 • Ugotavljanje presežkov oziroma mankov in kako jih knjižiti
 • Priprava poročila o popisu
 • Parametri za računovodsko poročanje
 1. Pomembni elementi popisa

 • Vplivi popisa na poslovni izid in davčno osnovo
 • Davčni pregled podatkov iz popisa
 • Obrazec za nadzor DDV
 • Primeri knjiženj inventurnih primanjkljajev
 • Kako z inventurnimi presežki
 1. Glavni elementi e-inventure

 • Kako pripraviti podatke za e-inventuro?
 • Življenjski cikel dokumentov in podatkov
 • E-hramba dokumentov in e-inventura – kje morajo biti povezave?

 

IMATE VPRAŠANJE?

Da bo izobraževanje prilagojeno vašim željam in pričakovanim odgovorom, lahko pošljete vprašanja dr. Tatjani Horvat na elektronski naslov tatjana.horvat@finance.si. Odgovore boste dobili na webinarju.

No data was found