Opredmetena osnovna sredstva organizacije: računovodenje, najem, pravica do uporabe in davčni vidik

27. 11. 2020 ob
09:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
Digital
Data Analysis. Pen with business report on financial advisor desk. Concept of business planning , accounting, analysis, business analysis,financial services,financial planning,

Trenutne razmere nas vse postavljajo pred izzive, zato je zdaj še toliko bolj pomembno biti vztrajen, iznajdljiv in z veliko jeklene volje. Za vas smo pripravili webinar na temo opredmetenih osnovnih sredstev organizacije, namreč višina stroškov amortizacije le teh in njihovo vzdrževanje pomembno vplivata na višino poslovnega izida, tako kot tudi na višino davčne osnove.

Kaj so opredmetena osnovna sredstva?

Slovenski računovodski standard 1 pojasnjuje, da je opredmeteno osnovno sredstvo tisto sredstvo, ki ga ima organizacija v lasti ali finančnem najemu ali ga kako drugače obvladuje ter uporablja pri ustvarjanju izdelkov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene in ga bo po pričakovanjih uporabljala v te namene v več kot enem obračunskem obdobju.

Opredmetena osnovna sredstva so zemljišča, zgradbe, proizvajalna oprema, druga oprema in biološka sredstva ter večletni nasadi.

Na kaj vplivajo opredmetena osnovna sredstva? 

Opredmetena osnovna sredstva vplivajo na različne računovodske kategorije, kot npr. na:
– vrednost organizacije,
– denarni tok,
– boniteto organizacije,
– indikator zaupanja kupcev,
– kandidiranje za razpise za kredite,
– kandidiranje za razpise za sredstva EU (če so ocenjena z večjim številom točk, lahko posledično sledi pridobitev sredstev).

Napačno pripoznavanje, merjenje in vrednotenje opredmetenih sredstev vplivajo na računovodske izkaze in davčno osnovo organizacije. S pravilnim izkazovanjem opredmetenih osnovnih sredstev v računovodskih poročilih pa vplivamo na različne deležnike, uporabnike in ocenjevalce računovodskih poročil, kot so lastniki, banke, kupci in država.

 

Kaj je največja težava opredmetenih osnovnih sredstev?

Največja težava so opredmetena osnovna sredstva, ki nastajajo v organizaciji, in opredmetena osnovna sredstva v zvezi z najemom (finančnim, pravica do uporabe).

 

Odgovorili bomo na naslednja aktualna vprašanja: 

 • Kako pravilno določiti nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva?
 • Ali imate pravilno ovrednotena in evidentirana opredmetena osnovna sredstva v bilancah?
 • Kako evidentiramo razne vrste opredmetenih osnovnih sredstev, ki smo ji nabavili ali so nastala v lastni režiji v organizaciji?
 • Katero računovodsko usmeritev smemo izbrati za merjenje opredmetenih osnovnih sredstev?
 • Kaj storiti ob spremembi vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva?
 • Kako pravilno prevrednotiti opredmetena osnovna sredstva?
 • Kakšno je pravilno evidentiranje tekočega vzdrževanja ali naknadnega vlaganja v opredmetena osnovna sredstva?
 • Kako pravilno obravnavati poslovni najem ali pravico do uporabe opredmetenega osnovnega sredstva?
 • Kako davki vplivajo na opredmetena osnovna sredstva?

 

Podrobnejša vsebina:

 1. Opredmetena osnovna sredstva (OOS) znotraj računovodskih predpisov:
  • Zemljišča
  • Zgradbe
  • Proizvajalna oprema
  • Druga oprema
  • OOS v finančnem najemu (najemodajalec, najemojemalec)
  • OOS in pravica do uporabe (poslovni najem) – lastnik in najemnik
  • OOS manjše vrednosti do 500 evrov in kako jih evidentirati
  • Biološka sredstva in večletni nasadi
  • OOS v gradnji in izdelavi
  • OOS, namenjeni prodaji
  • Najem OOS in DDV
  • Primeri knjiženj poslovnih dogodkov
 1. Vsebina nabavne vrednosti (pridobivanja) opredmetenih osnovnih sredstev:
  • Nakup zemljišča, zgradbe, opreme
  • Brezplačna pridobitev – donacije
  • Javni razpisi in subvencioniranje obrestne mere za najeta posojila za nakup OOS
  • Javni razpisi in nepovratna sredstva pri nabavi OOS (državni proračun ali sredstva EU)
  • Določanje nabavne vrednosti pri pridobivanju in financiranje bančnih obresti
  • Pridobivanje OOS v lastni organizaciji
  • Primeri knjiženj poslovnih dogodkov
 1. Amortiziranje opredmetenih osnovnih sredstev:
  • Dejavniki, ki vplivajo na amortizacijo OOS
  • Metoda amortiziranja in doba koristnosti OOS
  • Povečanje nabavne vrednosti OOS v primeru podaljšanja življenjske dobe ali povečane izkoriščenosti
  • Davčni in računovodski vidik vzdrževanja in naknadnih vlaganj v OOS
  • Primeri knjiženj poslovnih dogodkov
 1. Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev:
  • Metode vrednotenja OOS po SRS
  • Oslabitve in okrepitve OOS
  • Računovodski in davčni vidik prevrednotenja OOS
 1. Prodaja in odtujitve OOS ter davčne olajšave:
  • Prodaja posameznih vrst OOS (dobiček, izguba) in vpliv na računovodske izkaze in davčni obračun
  • Uveljavljanje in izkoriščenje davčnih olajšav po ZDDPO-2

6. Opredelitev OOS in njihovega vrednotenja v internem aktu organizacije:

  • Kako OOS opredeliti v internem aktu organizacije?
  • Katero računovodsko usmeritev smemo izbrati za merjenje opredmetenih osnovnih sredstev?

 

Imate dodatna vprašanja? 

Da bo izobraževanje prilagojeno vašim željam in pričakovanim odgovorom, lahko pošljete vprašanja dr. Tatjani Horvat na elektronski naslov tatjana.horvat@finance.si. Odgovore boste dobili na webinarju.

No data was found