Posebnosti vodenja poslovanja in priprave računovodskih izkazov v gradbeništvu

09. 03. 2022 ob
09:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
Digital
750-x-500_RACUNOVODENJE-V-GRADBENISTVU_20222

V gradbeništvu se posli sklepajo za daljše obdobje, računovodsko-obračunsko obdobje pa se lahko razlikuje od pogodbenega računovodskega obdobja, zato je treba biti pozoren na glavne posebnosti pri pripravi zaključnega računa in računovodenja v gradbeništvu.

Gradbena dejavnost je z vidika računovodskega spremljanja zelo posebno področje. Njena posebnost je ravno v naravi dela, saj se večinoma sklepajo dolgoročne pogodbe, tudi do enega leta, ki običajno vsebujejo dogovo, na podlagi katerega gradbeno podjetje prejme prejemek za opravljeno delo, ki ga preveri nadzornik oziroma naročnik. Zato je pri obračunu gradbenih projektov zelo pomembno razporejanje in evidentiranje prihodkov ter stroškov, odhodkov po obdobjih, v katerih nastajajo, za kar pa imamo predpisane metode.

Ne glede na izbrano metodo se evidentirani prihodki in stroški na koncu poslovnega leta prepišejo v izkaz poslovnega izida in tako vplivajo na dobiček ali izgubo gradbenega podjetja in posledično na osnovo za obdavčitev z davkom od dohodkov pravnih oseb. Gradbena dejavnost sicer spada med storitvene dejavnosti, če upoštevamo vidik prihodkov, medtem ko stroški in odhodki nastajajo posledično kot poraba prvin poslovnega procesa in ob prodaji poslovnih učinkov. Pri ugotavljanju poslovnega izida je zato potrebno izpolniti določene pogoje razporejanja stroškov po posameznih gradbenih projektih oz. stroškovnih mestih.

Računovodsko spremljanje gradbene dejavnosti zato lahko opredelimo kot skupek materialnega, stroškovnega, proizvodnega in trgovinskega računovodenja. Na seminarju bomo ob praktičnih primerih prikazali vsa navedena področja ter dodali še davčni vidik:

  1. Katere prvine gradbene pogodbe so pomembne za računovodje?
  2. Katere računovodske listine spremljajo gradbeni projekt?
  3. Kako voditi osnovna sredstva gradbenega podjetja?
  4. Kako gradbeni projekt voditi na stroškovnih mestih?
  5. Kako evidentirati izdane račune za posamezne faze gradbenih situacij?
  6. Kako evidentirati zadržana sredstva s strani naročnika?
  7. Kako evidentirati prejete/dane garancije?
  8. Kaj so rezervacije za dana jamstva glede na MSRP?
  9. Kako se obračunava DDV od gradbenih del z vidika izdanih in prejetih računov?

No data was found