Katere obveznosti podjetjem prinaša sprejeti ZVOP-2?

Pozor: Informacijski pooblaščenec ima širše pristojnosti in pravno podlago za izrekanje glob. Slovenija je kot zadnja država v EU sprejela Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki dopolnjuje Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) oziroma ureja področja, ki jih GDPR ne. S tem se zaokroža sklop pravil na tem področju, obenem pa Informacijski pooblaščenec kot […]

Sprostitev denarnih tokov podjetja v nepredvidljivih časih

Značilnosti poslovanja podjetja, kot so poslovna fleksibilnost delovanja, kapitalska ustreznost in samozadostnost, so postale njegova konkurenčna prednost. Kako prek optimizacije premoženja in poslovanja, ki pomembno vpliva na denarni tok podjetja, okrepiti pozitivni denarni tok in predvsem omogočiti njegovo stabilnost kljub negotovim razmeram v našem okolju? Kje imamo notranje rezerve za okrepitev pozitivnega denarnega toka v […]

Povračila stroškov v zasebnem sektorju – spremembe 2022

Spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja v 2022 Delavec je upravičen do povračila stroškov prehrane, prevoza na delo in z dela ter povračila stroškov na službeni poti. Način in višina povračil stroškov sta urejena v delovnopravni zakonodaji. Zakon o delovnih razmerjih ne predpisuje načina povračil in višine, temveč […]

Sprostitev denarnih tokov podjetja v nepredvidljivih časih

Kje imamo notranje rezerve, ki jih ne vidimo, in kako lahko pomembno pripomorejo k zagotavljanju likvidnosti in solventnosti podjetja? Podjetja se danes soočajo s številnejšimi sistemskimi tveganji in spremenjenimi poslovnimi razmerami. Kot kaže, ni pričakovati vrnitve v staro stanje. Škarje med vhodnimi in izhodnimi cenami se zapirajo, velika težava so izzivi v oskrbovalnih verigah kot […]

Izzivi pri oblikovanju in izračunu transfernih cen za doseganje poslovnih ciljev družbe

Ste odvisna, povezana ali matična družba oziroma del skupine podjetij? Konec marca 2022 bo treba oddati obračun DDPO Fursu in s tem pripraviti tudi dokumentacijo transfernih cen za poslovno leto 2021. Pri transfernih cenah je treba za namene obdavčitve ugotoviti, kaj je bilo zares zaračunano in kaj bi moralo biti zaračunano, pa morda ni bilo, […]

Kako izkoristiti milijone iz razpisov in kako jih uveljaviti za davčne olajšave

V Sloveniji in tudi v EU je na voljo kar nekaj razvojno-raziskovalnih razpisov. Če imate v podjetju razvojno-raziskovalne aktivnosti, lahko uveljavljate davčno olajšavo in pridobite nepovratna sredstva, s čimer pospešite svoj razvoj in spodbudite rast podjetja. Kako pridobiti sredstva EU in druga sredstva za subvencioniranje projektov R & R ter kakšna naj bo vsebina dokumentacije […]

Posebnosti vodenja poslovanja in priprave računovodskih izkazov v gradbeništvu

V gradbeništvu se posli sklepajo za daljše obdobje, računovodsko-obračunsko obdobje pa se lahko razlikuje od pogodbenega računovodskega obdobja, zato je treba biti pozoren na glavne posebnosti pri pripravi zaključnega računa in računovodenja v gradbeništvu. Gradbena dejavnost je z vidika računovodskega spremljanja zelo posebno področje. Njena posebnost je ravno v naravi dela, saj se večinoma sklepajo […]

Kako sestanke narediti učinkovite?

Ne izgubljajte denarja in časa zaradi neučinkovitih sestankov! Kar tretjino vseh sestankov udeleženci ocenjujejo kot neučinkovito, kar pomeni, da na neučinkovitih sestankih podjetja dejansko izgubljajo ne samo čas, ampak tudi denar. Po ocenah naj bi v ZDA bila letna izguba denarja zaradi neučinkovitih sestankov kar 37 milijard dolarjev! Sestanki so seveda neizogiben del našega poslovnega […]

Vpliv prejetih državnih pomoči na poslovno in davčno bilanco

Največ vprašanj, ki se v praksi pojavljajo v povezavi s prejeto državno pomočjo na podlagi interventne zakonodaje, je, ali so državne pomoči pravilno pripoznane v računovodskih razvidih ter ali so zajete prav vse državne podpore. Kakšen vpliv in posledice ima to za davčni obračun ter kaj storiti v primerih, ko ugotovite, da do prejete pomoči […]

Vodenje zalog v trgovskih in proizvodnih sistemih – Kako znižati stroške organizacije

Od nabave in skladiščenja, do prodaje, inventure ter davkov Trgovske organizacije se v praksi pogosto srečujejo s težavami pri vodenju zalog. Zakaj sploh pride do težav? Proizvodne organizacije porabijo skoraj 80-odstotkov ustvarjenih prihodkov za pokrivanje neposrednih stroškov nabavljenega materiala in blaga, k temu prištejemo še posredne stroške poslovanja organizacije. Vrednost porabljenih zalog se obravnava kot […]