Konsolidiranje tudi za silose in dele podjetij

»Konsolidirani računovodski izkazi predstavljajo finančni položaj in poslovni izid skupine podjetij, kot da bi šlo za eno podjetje. Potrebni so zato, ker le konsolidirani izkazi pokažejo pravo sliko poslovanja skupine med seboj povezanih podjetij, saj se izloči vpliv transakcij, ki jih podjetja izvajajo med seboj. Medsebojne transakcije se pogosto izvajajo po pogojih, ki niso enaki tržnim in lahko posledično pomagajo izkazovati poslovanje boljše ali slabše, kot bi bilo na neodvisnem trgu«, pojasnjuje Mateja Vrankar, pooblaščena revizorka in preizkušena notranja revizorka, ki se ukvarja s svetovanjem pri izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov v skladu z MSRP in SRS ter izdelavo orodij (poročevalskih paketov), ki omogočajo hitro in učinkovito izdelavo konsolidiranih letnih poročil.

Vrankarjeva, ki bo 21. januarja vodila webinar Konsolidacija računovodskih izkazov in konsolidirano letno poročilo za leto 2020, izpostavlja, da je MSRP 10 uvedel vrsto posebnosti glede opredelitve tega, kdaj gre za odvisno podjetje ter uvedel konsolidiranje tudi za t.i. silose in dele podjetij: »Da govorimo o obvladovanju, ni nujno lastništvo v kapitalu, temveč lahko obvladovanje in s tem obveza po konsolidiranju obstaja tudi v vrsti drugih primerov. Dobro poznavanje standarda je nujno, če se želimo izogniti napakam.«

In katere so glavne posebnosti priprave konsolidiranih računovodskih izkazov?  Izkušena svetovalka opozarja, da je najzahtevnejše prvo konsolidiranje kapitala: »Konsolidiranje mora biti skrbno načrtovano in dobro organizirano. Vsa podjetja morajo pripraviti računovodske izkaze ob upoštevanju enotnih računovodskih usmeritev ter pripraviti podatke o medsebojnem poslovanju in stanju terjatev in obveznosti. Najzahtevnejše je prvo konsolidiranje kapitala, ko je treba izvesti določitev poštene vrednosti prevzetih sredstev in obveznosti ter preveriti vrednost morebitnega dobrega imena.«

Kot najpogostejše napake pri pripravi konsolidiranih računovodskih izkazov in letnih poročil opozarja ravno na neustrezno ponavljanje prve konsolidacije kapitala ter nepravilno izločanje medsebojnih transakcij, prav tako pa »skupine pogosto ne izvedejo testa slabitve dobrega imena ali pa to v letnem poročilu ni ustrezno razkrito.« Za konsolidirano letno poročilo sicer veljajo vsebinsko enake zahteve glede razkritij kot za ločene izkaze in letna poročila, še pravi Vrankarjeva, »vendar pa se razkritja nanašajo na skupino kot celoto in naj ne bi bila sestavljena kot naštevanje po posameznih podjetjih v skupini.«

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic