Podjetja v bilancah izkazujejo okrevanje po pandemiji

AJPES je javno objavil nove finančne podatke za leto 2021 in vsem gospodarskim subjektom pripisal bonitetne ocene S.BON.

Slovensko gospodarstvo je v letu 2021 doseglo občutno boljše rezultate kot leto prej in tako ublažilo posledice pandemije. V podaljšanem zakonskem roku (do konca aprila) je letna poročila AJPES predložilo 69.076 gospodarskih družb (951 več kot v letu 2020). Dosegle so visoko rast čistih prihodkov (+23,8 %), povečale število zaposlenih in skoraj podvojile neto čisti dobiček (+43,1 %), ki znaša 5,7 milijarde evrov. Neto dodana vrednost na zaposlenega se je povišala na 53.057 evrov.

Okrevanje je zaznano z rastjo prodaje tako na domačem trgu (+19,7 %), na trgu EU (+27,2 %) in najbolj na trgih izven EU (+35,7 %). Visoka rast cen energentov in surovin v drugi polovici leta 2021 je vplivala na rast stroškov blaga, materiala in storitev (+26,6 %). Na višje stroške dela (+9,6 %) je vplivalo povečanje števila zaposlenih in tudi višje povprečne plače. Ne glede na to je rast vseh poslovnih odhodkov zaostajala za rastjo čistih prihodkov od prodaje (-1,3 %), dosežen neto čisti dobiček pa je bil v primerjavi z letom 2020 za kar 99 % višji.

Ekspanzivna monetarna politika Evropske centralne banke je tudi v letu 2021 gospodarstvu predstavljala podporo pri zniževanju stroškov zadolževanja in nadaljevanje pozitivnih trendov na finančnih trgih in trgu nepremičnin. Odprava koronskih omejitev pri izplačilu dividend je vplivala na povečanje prihodkov iz finančnih deležev v pridruženih družbah in družbah v skupini. Tako je bil  dosežen rezultat iz finančnega dela poslovanja zopet pozitiven. Donosnost lastniškega kapitala je dosegla visokih 10,3 %. Kazalniki zadolženosti so se izboljšali in ostajajo na dolgoročno vzdržni ravni,  finančne obveznosti do bank so se povečale v manjši meri (+1,9 %). Družbe so povečale likvidne rezerve v obliki denarnih sredstev (+17,1 %), ki so ob koncu leta 2021 znašale 9,6 milijarde evrov.

Pripis novih bonitetnih ocen in napoved za leto 2022

Ugodni trendi pri poslovanju gospodarstva so se odrazili v znižanju kreditnega tveganja. Povprečna napovedana verjetnost nastanka dogodka neplačila (insolventnosti) slovenskega gospodarstva za leto 2022, se je glede na preteklo leto znižala. Pozitivni trendi so najbolj intenzivno zaznani v dejavnosti gostinstva (SKD črka I), prometa, skladiščenja in zvez (SKD črka H) ter dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (SKD črka D).

Pri katerih podjetjih lahko pričakujete težave?

Po deležu slabo ocenjenih gospodarskih družb (bonitetne ocene od vključno SB8 do SB10) najbolj izstopajo dejavnosti pridobivanje rud in storitve za rudarstvo (SKD oddelek 07 in 09), vodni promet (SKD oddelek 50), dejavnost finančnih storitev razen zavarovalništva in pokojninskih skladov (SKD oddelek 64). Sledita dejavnost zračni promet (SKD oddelek 51) in dejavnost strežbe jedi in pijač (SKD oddelek 56).

Pri gospodarskih družbah, katerih glavna dejavnost je ena izmed zgoraj navedenih, pričakujemo v letu 2022 bistveno večjo pojavnost plačilne nesposobnosti kot to velja za povprečje slovenskega gospodarstva. Vsaj za podjetja v teh dejavnostih je priporočljivo redno preverjanje bonitetne ocene  pri AJPES.

Različne možnosti preverjanja poslovnih subjektov

Spreminjajoče se gospodarske razmere narekujejo skrbno spremljanje tekočega poslovanja poslovnih partnerjev. Izbirate lahko med različnimi pripomočki, ki jih ponuja AJPES. To so spletno orodje Fi=Po Finančni pomočnik, spletni servis proFi=Po ali bonitetne informacije S.BON. Z njimi si lahko zagotovite tekoče informacije o oceni tveganja, plačilni sposobnosti, insolvenčnih postopkih in vseh drugih informacijah o poslovanju slovenskih podjetij.

Ključ do poslovnega uspeha in konkurenčnosti na trgu so prave informacije ob pravem času.

ajpes 405x2666 300x300 1

Deli:

Povezana vsebina

BCF-SLOGANJE-1200x680
OGLAS

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic