S pomočjo letnih poročil do pravilnih poslovnih odločitev

V svetu je letno poročilo eno od najbolj uveljavljenih načinov, s katerim se gospodarska družba predstavi tako zunanjim kot notranjim uporabnikom računovodskih informacij in v njem prikaže  dosežene rezultate v zadnjem poslovnem letu, uresničitev načrtov in svojo vizijo. Letna poročila so namenjena lastnikom, zaposlenim, investitorjem in vsem drugim deležnikom.

Slovenija je po transparentnosti poslovnih podatkov med petimi najbolj transparentnimi državami v EU. Po pooblastilu države AJPES zagotavlja prosto dostopnost podatkov iz letnih poročil z njihovo objavo na portalu www.ajpes.si vsej zainteresirani javnosti. Za poslovno leto 2019 je bilo do 9. 11. 2020 objavljenih 148.376 letnih poročil, od tega 1.696 revidiranih, 213 konsolidiranih in 60 preiskanih letnih poročil. Večina gospodarskih družb (99 %) je tako kot v preteklih letih poročala podatke po Slovenskih računovodskih standardih (SRS 2016), preostali pa po Mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP).

Dostopnost podatkov do letnih poročil omogoča enostaven in hiter način pridobivanja uradnih informacij za večplastno analiziranje uspešnosti celotnega gospodarstva, dejavnosti ali posameznih podjetij v daljšem časovnem obdobju. Razvidno je, da je slovensko gospodarstvo v letošnjo leto stopilo na trdnih temeljih, z nizko stopnjo zadolženosti in močnimi likvidnostnimi rezervami. Po analizi podatkov iz letnih poročil za obdobje od leta 2015 do 2019 se je število hitro rastočih podjetij povečalo na 5.905 in doseglo 4,9 %-en delež celotnega gospodarstva ali 0,5 odstotne točke več kot je bil delež hitro rastočih podjetij v obdobju 2014 do 2018. To so bila v večji meri manjša podjetja, ki zagotavljajo stabilno zaposlovanje, v opazovanem obdobju so dosegla vsaj dvojno rast čistih prihodkov od prodaje, njihova dodana vrednost na zaposlenega pa je za 5,5 % presegala slovensko povprečje.

Epidemija je v pomladnih mesecih letos presenetila prav vse. Odrazila se je na vseh področjih našega življenja in v gospodarski aktivnosti. Gospodarstvo je na nov izziv odgovorilo z naglo spremembo delovnih procesov, zagotavljanjem ustreznega varovanja zdravja zaposlenih, pospešeno digitalizacijo, z namenom, da se poslovanje ohrani in nadaljuje s čim manj odmiki od načrtovanih ciljev. Vse te spremembe so v letošnjem letu vidne tudi v letnih poročilih in razkritjih po datumu bilance stanja družb, zavezanih k reviziji ali preiskavi računovodskih izkazov. Te so v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah dolžne letna poročila predložiti za javno objavo v 8 mesecih po koncu poslovnega leta, kar za večino pomeni do konca meseca avgusta. Ugotavljamo, da je bil letos v letnih poročilih še večji poudarek kot prej dan zaznavanju in obvladovanju poslovnih tveganj, in tudi ukrepom za zmanjševanje tveganj ter poslovanju v negotovih razmerah.

Po podatkih za leto 2019 so revizorji podali dvom v nadaljevanje poslovanja pri 47 oz. 3 % družbah, zavezanih k reviziji ali preiskavi računovodskih izkazov (leto prej 45). Dodatno so revizorji v svojih poročilih tudi izpostavljali učinke vpliva posledic epidemije na obseg poslovanja in zmožnost zagotavljanja dolgoročne plačilne sposobnosti družbe. Kot na primer:

Slika: Primer odstavka s poudarjenimi zadevami iz poročila neodvisnega revizorja

Kljub transparentnosti in enostavni dostopnosti številnih podatkov in informacij, pa je še izziv pravočasno pridobiti podatke o poslovanju poslovnih subjektov med letom. Z vidika ustreznega obvladovanja tveganj in rednega preverjanja poslovnih partnerjev je tako smiselno redno preverjati tveganje izpostavljenosti plačilne nesposobnosti poslovnih partnerjev s preverjanjem bonitetne ocene S.BON. Tekoče analiziranje pa nadgraditi s celostnim preverjanjem sprememb podatkov v registrih in evidencah ter finančnimi podatki, kar omogoča spletno orodje Fi=Po Finančni pomočnik kot tudi  primerjavo s sorodnimi podjetji v dejavnosti, občini in regiji, o vseh spremembah pa tudi tekoče obvešča. Z naprednimi tehnološkimi orodji kot je na primer spletni servis proFi=Po je možno zagotoviti avtomatiziran prevzem podatkov za preverjanje množice poslovnih partnerjev v lastnem informacijskem sistemu.

Ključ do poslovnega uspeha in konkurenčnosti na trgu so predvsem prave informacije ob pravem času, kar je v dobi digitalizacije lahko zelo enostavno.

mag. Mojca Kunšek, direktorica AJPES

Deli:

Povezana vsebina

BARSOS pasica (1)
OGLAS

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic