SPIRIT Slovenija ponuja podporo družinskim podjetjem pri prenosu lastništva na naslednike

Ljubljana, junij 2022 – Na SPIRIT Slovenija že vse od leta 2015 ponujajo aktivno podporo slovenskim družinskim podjetjem pri prenosu lastništva na mlajše generacije. Gre za zahteven in dlje časa trajajoč proces, zato je agencija v letu 2019 vzpostavila Nacionalno točko za prenos lastništva. Njena namena sta ozaveščanje o pomenu pravočasnega postavljanja nasledstva v podjetjih in spodbujanje podjetnikov, da se na prenos lastništva skrbno pripravijo.

Družinsko podjetje kot oblika lastništva je pomemben element trajnostnega gospodarskega razvoja, h kateremu se je v svoji razvojni strategiji zavezala tudi Slovenija.

slika 1 pr 300x211 1

Prenos lastništva je zahteven proces
»Prenos lastništva podjetja je ena od izjemno pomembnih faz v življenjskem ciklu podjetja. Ta faza je za večino podjetij zelo zahtevna, zato želimo na SPIRIT Slovenija podjetnike ozaveščati o pomenu pravočasnega postavljanja nasledstva in priprav na prenos lastništva v podjetju, zato sofinanciramo aktivnosti, kjer podjetja in prevzemniki dobijo zunanjo strokovno podporo in ustrezne kompetence za uspešno izpeljavo prenosa,« pravi Rok Capl, v. d. direktorja SPIRIT Slovenija. V ta namen je bila konec leta 2019 na agenciji vzpostavljena Nacionalna točka za prenos lastništva, prek katere s podpornimi institucijami izvajajo predavanja in izmenjavo dobrih praks, da bi podjetja spodbudili k pravočasni pripravi na prenos lastništva. »To dopolnjujemo z diagnostičnimi svetovanji in nepovratnimi sredstvi za izpeljavo postopka prenosa lastništva.«

Številni izzivi podjetij pri prenosu
Številna podjetja se pri prenosu lastništva soočajo z različnimi izzivi, kot so neustrezna postavitev finančne in lastniške strukture, manko jasnih pravil, na primer družinska ustava, ki so nazorno in redno dogovorjena med družinskimi člani, postavljanje in urejanje družinskih razmerij, ki nastanejo ob prenosu lastništva na mlajšo generacijo, denimo načrtovanje nasledstva, učinkovito davčno upravljanje in vzpostavitev nove poslovodne strukture. Izzivi so tudi pri upravljanju kapitala, zagotavljanju rasti in trajnostnega razvoja podjetja, vodenju in ohranjanju odličnih kadrov, ohranjanju ali vzpostavitvi poslovne kulture in odgovornem upravljanju tveganj.

OKVIR
Nacionalna točka za prenos lastništva
Prek Nacionalne točke za prenos lastništva agencija ozavešča, informira, usposablja in svetuje podjetnikom v želji, da se ti pravočasno pripravijo na prenos lastništva. Posebno pozornost namenjajo promociji in podpori slovenskih družinskih podjetij v Sloveniji in tudi tujini. Podjetjem, ki so se znašla pred izzivom prenosa lastništva, so se tega že lotila ali podjetje že predala nasledniku oziroma prevzemniku, SPIRIT Slovenija ponuja:

slika 2 pr 300x121 1

 1. podrobne informacije, kako se lotiti prenosa lastništva;
 2. usposabljanja za naslednike in lastnike podjetij, ki jih financira agencija, izvajajo pa partnerske institucije (CEED, GEA Inkubator, OZS in OOZ Maribor). Usposabljanja potekajo v okviru petih delavnic, na katerih podjetnike usposobijo za prenos lastništva podjetja, si izmenjajo izkušnje ter jim pomagajo pri ovirah na poti rasti in razvoja ter repozicioniranja podjetja na trgu;
 3. predavanja o različnih oblikah prenosa lastništva in finančnih spodbudah, ki jih ponuja država. Ta potekajo vse leto na različnih lokacijah po Sloveniji;
 4. svetovalni oziroma diagnostični intervju, na katerem se seznanijo z možnimi izzivi in pastmi pri prenosu lastništva ter dobijo informacije o finančni spodbudi prek vavčerja za prenos lastništva;
 5. pomoč, spremljanje in potrjevanje izvajanja vavčerja za prenos lastništva, ki ga lahko podjetje uporabi za pripravo podjetja na prenos lastništva, izvedbo prenosa lastništva (prodajo podjetja, prenos na družinskega člana ali na notranji odkup) in usposabljanje prevzemnikov družinskih podjetij. Spodbude ponuja SPS;
 6. evidenco zunanjih strokovnjakov za podporo pri prenosu lastništva, med katerimi lahko podjetnik izbira ob prijavi na vavčer za prenos lastništva.

ALI STE VEDELI, da

 • je 83 odstotkov podjetij v Sloveniji v družinski lasti,
 • zaposlujejo 70 odstotkov delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji,
 • prispevajo 67 odstotkov dodane vrednosti slovenskih podjetij,
 • je le devet odstotkov potomcev zainteresiranih za prenos lastništva,
 • dve tretjini podjetij pri prenosu na naslednike propade?

Številke same po sebi pričajo o pomenu družinskih podjetij za gospodarstvo, saj ta ustvarijo več novih delovnih mest, so inovativna in usmerjena v rast. Slovijo po tem, da vodijo poslovanje z zaposlenimi in okoljem po visokih standardih družbene odgovornosti, imajo svoje vrednote ter ustvarjajo ugodne razmere za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

 Aktivna podpora podjetjem
Od leta 2019, ko je bila vzpostavljena Nacionalna točka za prenos lastništva, je SPIRIT Slovenija uspešno izvedel številna predavanja za ozaveščanje o možnostih prenosa lastništva, usposabljanja naslednikov na delavnicah in spremljal ter pomagal podjetnikom pri vavčerski podpori:

 • izvedenih 248 uvodnih diagnostičnih svetovalnih intervjujev,
 • 76 podjetij podpisalo pogodbo o sofinanciranju vavčerja za prenos lastništva,
 • 35 usposabljanj naslednikov in lastnikov podjetij,
 • 335 podjetnikov vključenih v usposabljanja,
 • 532 podjetnikov na predavanjih o pomenu prenosa lastništva.

Podpora podjetjem zagotovljena tudi v prihodnje
Družinska podjetja so močna, prodorna in uspešna ter pomenijo temelj slovenskega gospodarstva, saj prispevajo pomemben del k njegovi stabilnosti in rasti. Zato si bo agencija tudi v prihodnje prizadevala dajati podporo podjetjem pri prenosu lastništva. »Aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru Nacionalne točke za prenos lastništva, bomo še okrepili. Za podjetja bomo tudi v prihodnje organizirali predavanja o pomenu pravočasnega prenosa lastništva in strokovne delavnice, na katerih bodo podjetniki izmenjavali izkušnje in nadaljevali prenose dobrih praks,« pravi Rok Capl. Podjetjem bo tudi v prihodnje na voljo finančna podpora pri prenosu lastništva, kjer bodo svetovalci, ki jih pooblasti agencija, spremljali, svetovali in potrjevali vavčer za prenos lastništva. »S svojimi aktivnostmi želimo podjetjem olajšati prenos lastništva, predvsem pa jih spodbuditi, da se nanj pravočasno pripravijo.«

Več informacij o Nacionalni kontaktni točki za prenos lastništva  

 

 

Deli:

Povezana vsebina

BCF-SLOGANJE-1200x680
OGLAS

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic