SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji za prijave na dogodke in odpovedi prijave pred izvedbo dogodkov Poslovne akademije Časnika Finance d. o. o.

  1. Splošno

Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na posamezen Dogodek pred izvedbo Dogodka, varovanje osebnih podatkov in izvedbo Dogodkov.

Splošni pogoji za prijave in odpovedi prijav pred izvedbo dogodkov Poslovne akademije Časnika Finance d. o. o. (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se nanašajo na dogodke (konference, seminarje, delavnice in druge dogodke izobraževalne in/ali informativne narave – v nadaljevanju: Dogodki), ki jih organizira Poslovna akademija družbe Časnik Finance d. o. o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Organizator).

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse Dogodke in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezen Dogodek določeno drugače s strani Organizatorja.

Za konference, kot so Sales Summit, Biznis & trendi v gradbeništvu, Dnevi energetikov, Slovenska marketinška konferenca, Finančna konferenca, Prodaja in marketing na policah, Poslovna konferenca Portorož, veljajo pogoji prijav in odjav, kot so objavljeni na spletni strani posamezne konference.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsak Dogodek, ne glede na obliko prijave na Dogodek (pisno, preko spletne strani, po faksu ali na drug način, ki izkazuje osebo in Dogodek, na katero se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen Dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani Organizatorja akademija.finance.si/pogoji in se lahko občasno spreminjajo. V času prijave na posamezen Dogodek veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani akademija.finance.si.

  1. Prijave in plačilo kotizacije

Prijavnica

Prijava na Dogodek se izvede z izpolnitvijo prijavnice v tiskani obliki, spletne prijavnice na spletni strani akademija.finance.si za posamezen dogodek ali prek elektronske pošte na naslov akademija@finance.si. Izpolnjeno prijavnico lahko posredujete po pošti, na naslov Časnik Finance d.o.o., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ali faksu 01/30 91 505, v primeru prostih mest, pa je možno izpolniti prijavnico in pristopiti k Dogodku tudi na mestu Dogodka.

S prijavo na Dogodek se posameznik tudi strinja in dovoljuje, da Organizator dogodek snema in/ali fotografira ter po dogodku posnetke in/ali fotografije javno objavi na straneh Časnika Finance in/ali pokroviteljev Dogodka.

Podatki na prijavnici

Ob vsaki prijavi v katerikoli od navedenih načinov prijave, je potrebno vnesti naslednje podatke:

Plačilo kotizacije

Na prijavnici in/ali na spletni strani posameznega dogodka v polju kotizacija/prijava je navedena višina kotizacije in morebitni popusti, ki jih prizna Organizator.
Organizator bo po opravljenem Dogodku izstavil račun na naslov, naveden na prijavnici. Popust se obračuna le v primeru, da Organizator prejme izpolnjeno prijavnico v datumu, navedenem za priznanje popusta.

  1. Odpoved prijave

Odpoved prijave na Dogodek je možna le v pisni obliki, posredovani po priporočeni pošti na naslov Poslovna akademija, Časnik Finance d.o.o., Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov akademija@finance.si.
Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, ne sprejemamo.

3.1. Odpoved prijave na dogodek brez obveznosti plačila kotizacije

Zadnji rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila kotizacije je 4 delovnih dni pred uro v programu Dogodka objavljenega začetka posameznega Dogodka.

3.2. Kasnejša odpoved prijave na Dogodek

V primeru pisne odpovedi prijave do 4 delovnih dni pred začetkom dogodka, vam bo organizator zaračunal celotno kotizacijo.

V primeru pisne odpovedi prijave do 4 delovnih dni pred začetkom dogodka, vam bo organizator zaračunal celotno kotizacijo.

Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se v rok odpovedi ne vštevajo, zato se bo rok 1 delovnega dne (24 ur) pred dogodkom štel le na delovne dneve pred dogodkom.

  1. Odpoved Dogodka s strani Organizatorja

Organizator si pridržuje pravico, da vsebino dogodka prilagodi ter da v primeru premajhnega števila zainteresiranih, višje sile ali drugega razloga dogodek terminsko ali lokacijsko prilagodi ali odpove. O morebitni odpovedi bo organizator obvestil prijavljene na dogodek najpozneje dan pred dogodkom, in sicer prek elektronske pošte na e-naslov, ki ga je posameznik navedel v prijavi na dogodek.

  1. Pogoji za udeležbo akreditiranih novinarjev na Dogodkih

Novinarjem, ki se izkažejo z ustrezno akreditacijo (novinarsko izkaznico, pisno izjavo uredništva, da bo novinar za potrebe medija pokrival Dogodek in o tem napisal poročilo, članek, komentar ipd.) Organizator omogoča udeležbo na Dogodkih po lastni presoji.

Organizator ima kadarkoli in brez vnaprejšnje objave ali pojasnila pravico odreči novinarjem pravico brezplačne udeležbe na Dogodku, ne glede na akreditacijo iz prejšnjega odstavka.

  1. Drugo / Pogoji za udeležbo na brezplačnih dogodkih 

Organizator omogoča udeležbo prijavljenim na brezplačni dogodek po lastni presoji in ima kadarkoli in brez pojasnila pravico odreči prijavljenemu pravico brezplačne udeležbe na Dogodku.

Organizator si prav tako pridržuje pravico, da osebi, ki bi motila potek Dogodka oz. se na Dogodku ne bi vedla primerno, prepove udeležbo na dogodku oz. jo prosi, da prostor dogodka zapusti.

V takšnem primeru ali v primeru odpovedi Dogodka organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo udeležencu.

  1. Študentje / Študentska kotizacija

Študentje so upravičeni do posebnega popusta pri kotizaciji za dogodke, pri katerih je to izrecno določeno (nimamo te možnosti povsod). Za uveljavljanje popusta ob prijavi, se mora študent izkazati z veljavnim osebnim dokumentom, študentsko izkaznici in/ali potrjenim in veljavnim potrdilom o šolanju. Osebe, ki so poleg študija zaposleni, nimajo pravice do uveljavljanja študentskega popusta. Študentska kotizacija je namenjena rednim in izrednim dodiplomskim študentom.

  1. Varovanje osebnih podatkov

Organizator zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal samo za namene, za katere so bili podatki zbrani, ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam. Več v politiki zasebnosti.

Oseba, navedena na prijavnici lahko kadarkoli zahteva, da organizator:

Organizator bo zahtevo po izbrisu obravnaval skladno z določbami Oddelka 3 Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov in ZVOP-1.

  1. Neposredno trženje

Časnik Finance lahko prejete osebne podatke udeležencev uporablja za neposredno trženje svojih podobnih izdelkov ali storitev. Navedene osebne podatke Organizator hrani in obdeluje do pisnega preklica udeleženca. Udeleženec lahko kadar koli pisno zahteva, da Organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Časnik Finance je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 dneh pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem nosi Časnik Finance.

  1. Končne določbe

Vsebina predavanj na posameznih dogodkih izraža izključno stališča avtorjev/predavateljev, in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni, ali Organizatorja (Časnika Finance d. o. o.).

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev prijave na Dogodek.

Ljubljana, 30. 11. 2022

Poslovna akademija
Časnik Finance d. o. o.