Veste, kako prejeta pomoč vpliva na davčni obračun?

Na FURS je novi podaljšani rok za oddajo davčne bilance 30. april 2021, pri tem pa je podlaga poslovna bilanca, ki jo oddajamo na AJPES. Letos je novost ta, da mora precej podjetij pri pripravi poslovne in davčne bilance upoštevati tudi »COVID« zakonodajo oziroma protikoronske pakete. V manj kot letu dni je bilo oziroma bo izdanih osem ali devet novih protikriznih zakonov, ki se nanašajo predvsem na oproščene prispevke, odloge davčnih obveznosti, povračila nadomestila plač, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, krizne dodatke, povračilo fiksnih stroškov. Nekateri ukrepi so se zaradi trenutnih razmer podaljšali do 30. junija 2021, kar bo imelo vpliv tudi na zaključne račune v letu 2021.

Anjo Čahuk, preizkušeno davčnico pri Slovenskem inštitutu za revizijo, smo med drugim povprašali, kako prejete državne pomoči vplivajo na davčni obračun in poslovno bilanco za leto 2020 ter kaj naj podjetja oz. podjetniki storijo, če se izkaže, da do pomoči niso bili upravičeni.

Gospa Čahuk, kako prejete državne protikoronske pomoči vplivajo na davčni obračun in poslovno bilanco 2020? 

»Prejete državne pomoči po interventni zakonodaji – povračila nadomestila za čakanje na delo od doma, povračila nadomestila za delavce, ki so na skrajšanem delovnem času, oproščeni prispevki za PIZ za zaposlene, ki so delali (po PKP2, v mesecih marec, april in maj) ter oproščeni prispevki za samostojne podjetnike za meseca april in maj (prav tako po PKP2) se v računovodskih izkazih prikažejo med prihodki, kar pomeni, da omenjene pomoči vplivajo na davčni obračun, saj s tem povečujejo davčno osnovo. Se pa iz davčne osnove izločijo prihodki iz naslova temeljnega dohodka in delno izgubljenega dohodka zaradi karantene in varstva otroka (po PKP2 in PKP5) pri davčnem obračunu samostojnih podjetnikov.

Če samostojni podjetniki ugotovijo, da ne izpolnjujejo pogojev za mesečni temeljni dohodek in ga bodo v letu 2021 morali vrniti, le tega ne izkazujejo med prihodki v izkazu poslovnega izida in tudi ne v davčnem obračunu za leto 2020. 

Prav tako prejeto pomoč v obliki delnega povračila fiksnih stroškov in povračilo izplačanega kriznega dodatka podjetja in podjetniki ne izvzemajo iz davčnega obračuna, prejeta pomoč pa povečuje prihodke.

Obroka akontacij davka od dohodkov pravnih oseb in davka od dohodka iz dejavnosti za meseca april in maj 2020 sta bila oproščena plačila, kar ima vpliv na davčni obračun ob koncu leta. Omenjena obroka FURS ni obračunal, kar pomeni, da se v davčnem obračunu vpiše le 10 akontacij davka in ne 12, FURS dodatno pojasnjuje, da se ne smejo vpisati morebitna preplačila akontacij davka, npr. če bi podjetnik ali podjetje kljub oprostitvi plačalo vseh 12 akontacij. To seveda vpliva na končni izračun davka, saj lahko podjetje, ki je v času epidemije poslovalo normalno, ti dve oproščeni akontaciji davka konec leta doplača.«

Prejete državne pomoči po interventni zakonodaji /…/ se v računovodskih izkazih prikažejo med prihodki, kar pomeni, da omenjene pomoči vplivajo na davčni obračun, saj s tem povečujejo davčno osnovo.

Kaj pa je pomembno glede evidentiranja državne pomoči v računovodskih izkazih? 

»Pomembno je predvsem to, da se prejete državne pomoči izkazujejo na posebnem kontu in sicer v okviru konta 768 – prihodki iz naslova prejetih pomoči COVID-19. Konec leta je potrebno paziti na to, da se pomoči, ki bodo prejete v letu 2021 (npr. za november ali december), prav tako izkažejo med prihodki leta 2020 ter vzpostavi terjatev do države. Če bi samostojni podjetniki ali podjetja konec leta ugotovili, da do pomoči niso upravičeni, potem prejete državne pomoči ne izkažejo med prihodki, ampak med obveznostmi do države, saj bodo morali to pomoč tudi vrniti.«

Konec leta je potrebno paziti na to, da se pomoči, ki bodo prejete v letu 2021 /…/, prav tako izkažejo med prihodki leta 2020 ter vzpostavi terjatev do države.

Kaj naj torej podjetja oz. podjetniki storijo, če ugotovijo, da do prejete moči niso bili upravičeni? 

»Če samozaposleni ali podjetja ugotovijo, da pogoji za prejetje državne pomoči niso izpolnjeni, o tem obvestijo FURS preko izjave v sistemu eDavki. To storijo najkasneje do roka za predložitev davčnega obračuna iz dejavnosti oz. davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb – to je 31. 3. 2021. Znesek prejete pomoči morajo podjetniki oz. podjetja vrniti v roku 30 dni od vročitve odločbe.«

Znesek prejete pomoči morajo podjetniki oz. podjetja vrniti v roku 30 dni od vročitve odločbe.

Posledic vračanja pomoči naj ne bi bilo nobenih, ali to drži?  

»O raznoraznih posledicah je težko govoriti, saj je težko predvidevati, kaj nam bo še trenutno stanje prineslo v prihodnje  – zlasti na zakonodajnem področju.«

Anja Čahuk bo 13. aprila vodila webinar Kaj je treba vedeti iz ‘covid’ zakonodaje pri pripravi poslovne in davčne bilance, ki bo potekal v organizaciji Akademije Finance: »Na webinarju bo predstavljen pregled PKP zakonov, zato so vabljeni vsi tisti, ki bi si radi razjasnili dileme, dvome ali pa le prišli do nekih smiselnih zaključkov v zvezi z omenjeno zakonodajo. Verjamem, da je povzročila kar nekaj zmede.« Več informacij in prijava na webinar

Na kaj bi še veljalo opozoriti?  

»Lahko omenim, da se bodo verjetno vršili oz. izvrševali nadzori v povezavi z interventno zakonodajo. Po vsej verjetnosti se bo preverjala upravičenost do prejetih državnih pomoči.«

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic