Računovodenje, vrednotenje in davčni vidik zalog v proizvodnji in trgovinski dejavnosti

15. 10. 2020 ob
09:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
Center za poslovno usposabljanje, Ljubljana
RACUNOVODENJElr

Pomanjkljivo vodenje zalog pripelje do težav najpozneje ob inventuri, ko knjigovodsko stanje ni usklajeno z dejanskim, zaradi česar lahko plačate visoke nenačrtovane davke ali imate izgube zaradi zalog, ki jih ne morete več porabiti ali prodati.

Z optimizacijo zalog lahko do 30 odstotkov povečate učinkovitost, sprostite denar in zagotovite nemoteno oskrbo kupcev.

Trgovske in proizvodne organizacije se v praksi pogosto srečujejo s težavami pri vodenju zalog. Zakaj sploh nastanejo težave? Proizvodne organizacije porabijo skoraj 80 odstotkov ustvarjenih prihodkov za pokrivanje neposrednih stroškov nabavljenega materiala in blaga, k čemur prištejemo še posredne stroške poslovanja organizacije. Vrednost porabljenih zalog se obravnava kot strošek, medtem ko se vrednost prodanih zalog obravnava kot poslovni odhodek – obe kategoriji znižujeta poslovni izid organizacije. Torej zaloge lahko pomembno vplivajo na poslovni izid z vidika optimizacije zalog, poslovanja in najugodnejše davčne obravnave. Zato morajo organizacije pri evidentiranju zalog upoštevati, da je davčno priznan le tisti strošek (odhodek) zalog, ki je v koledarskem letu prodan in ustvari prihodke iz prodanih poslovnih učinkov.

Na seminarju se bomo posvetili sledečim vprašanjem: 

  • Katere zaloge se pojavljajo v organizaciji in kateri dejavniki vplivajo nanje?
  • Zakaj so zaloge stroški in kako jih zmanjšati oziroma optimizirati?
  • Pomen odvisnih stroškov nabave zalog – kdaj se vključijo v nabavno vrednost in kdaj gredo neposredno v stroške?
  • Zakaj je pomembno, da spremljamo stroške in stanje zalog?
  • Katere evidence moramo voditi zvezi z zalogami (lastne, konsignacija, kooperanti)?
  • Kakšne so metode vrednotenja zalog materiala in surovin, nedokončane proizvodnje ter zalog gotovih izdelkov?
  • Kakšne so metode vrednotenja zalog trgovskega blaga?
  • Zakaj so potrebni inventurni popisi zalog?
  • Kaj sta stroškovno mesto in stroškovni nosilec in kako ju oblikovati?
  • Katere so najpogostejše napake pri vodenju zalog v proizvodni in trgovski organizaciji?

No data was found