Kaj je treba novega ali drugačnega upoštevati pri pripravi računovodskih izkazov za leto 2020 po MSRP

Kje se bodo izražale slabitve sredstev in kje morate biti še posebej pozorni

 

Zaradi COVID-19 imajo Mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP) na pripravo računovodskih izkazov podjetij za leto 2020 še posebej velik vpliv. Podjetja bodo pri pripravi računovodskih izkazov morala presojati vrsto novih dejstev in okoliščin, kar zahtevajo standardi, vezani na slabitev sredstev in rezervacije, ter standardi, vezani na predstavitev, merjenje in razkritja.

»Ste zavezanci za konsolidacijo? Ali poznate postopek konsolidiranja in veste na kaj morate biti letos pozorni pri pripravi razkritij za konsolidirano letno poročilo? Vabljeni na webinar “Konsolidacija računovodskih izkazov in letnih poročil za leto 2020”, ki ga bomo izvedli 21. januarja 2021 preko Zooma.«

 

1. Slabitev sredstev in rezervacije

Slabitve sredstev in rezervacije se bodo izražale v standardih:

 • MSRP 9 – Finančni instrumenti
 • MRS 36 – Oslabitev sredstev
 • MRS 2 – Zaloge
 • MRS 28 – Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige
 • MRS 12 – Davek od dobička
 • MRS 37 – Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva

2. Drugačna predstavitev, merjenje in razkritja

Pri predstavitvi, merjenju in razkritjih postavk bo treba zaradi korona-krize upoštevati nove okoliščine pri nekaterih standardih:

 • MRS 1- Predstavljanje računovodskih izkazov:
 • MSRP 5 – Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje
 • MSRP 7 – Finančni instrumenti
 • MSRP 13 – Merjenje poštene vrednsoti
 • MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci

Dopolnitve MSRP

Za poslovno leto 2020 sicer ni novih mednarodnih računovodskih standardov, začnejo pa veljati spremembe, dopolnitve in interpretacije nekaterih zdajšnjih standardov in konceptualnega okvira MSRP. Dopolnitve konceptualnega okvira MSRP ne spreminjajo standardov, pomagajo pa uporabnikom razumeti koncepte standardov in so podlaga za prihodnje spremembe standardov.

Kje se pojavlja največ pomanjkljivosti

Največ pomanjkljivosti je pri razkritjih računovodskih izkazov nasploh ter še posebej pri finančnih instrumentih in tveganjih, prav tako pa pri oblikovanju modela pričakovanih kreditnih izgub v povezavi s slabitvijo terjatev. Tudi pri prvi uporabi MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci je bilo možno opaziti veliko poenostavitev in preslabo poznavanje vsebine standarda.

Nasploh je v Sloveniji še kar nekaj podjetij, ki uporabljajo MSRP, njihova računovodstva pa standardov ne poznajo dovolj dobro. Dejstvo, da je v slovenščino prevedeno zgolj čisto besedilo standardov, ne pa tudi vse razlage in primeri, ki sicer sestavljajo zbirko MSRP, tudi pomeni oviro za pravilno razumevanje in uporabo določb standardov.

 

Celoten članek je na voljo našim naročnikom >>TUKAJ 

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic